Zegar

Kalendarz

« Czerwiec 2022 »
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Przetłumacz stronę


ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I GIMNAZJUM

Załącznik do zarządzenia


 

ZASADY  REKRUTACJI  UCZNIÓW  DO KLASY I GIMNAZJUMNR 2 W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM IM. JANA PAWŁA II W RUDNIKACH  NA ROK  SZKOLNY 2014/2015.

Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004 r. Nr 256  poz. 2572); Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz.232 ze zm.); Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2013 poz. 1265); Ustawa z dnia 6 grudnia  2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2014 poz.7) 

 

1.  Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 przyjmuje się dzieci:
a) z urzędu  - dzieci zamieszkałe w obwodzie gimnazjum                                                                                    

b)  na wniosek rodziców/prawnych opiekunów  – dzieci zamieszkałe poza obwodem     
szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi.  Przyjęcie dziecka spoza obwodu nie może skutkować koniecznością utworzenia nowego  oddziału.

4. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się po przeprowadzeniu  postępowania   rekrutacyjnego.   

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  szkoły.

6. Nabór dzieci spoza obwodu odbywa się na podstawie następujących kryteriów:                  

a) laureaci konkursu interdyscyplinarnego - 5 pkt.

b) dzieci, które ze względu na pracę zawodową rodziców lub inną uzasadnioną sytuację rodzinną  wymagają codziennej opieki członków rodziny  lub innych osób zamieszkujących w rejonie  szkoły lub objęte będą opieką świetlicową, której nie zapewnia szkoła obwodowa – 3 pkt 

c) dzieci posiadające rodzeństwo w tej samej szkole – 3pkt                                                                             

d) dzieci pracowników szkoły  - 3 pkt                                                                                                              
e) dzieci rodziców pracujących w rejonie szkoły  - 3 pkt                                                                                        
f) dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci  - 2 pkt                                                                       
g) dzieci mieszkające na terenie gminy Rędziny – 1 pkt                                                                                        
h) dzieci niespełniające kryteriów wymienionych w pkt 3a-f w przypadku wolnych 
miejsc. O przyjęciu tych dzieci  decyduje kolejność  wniosków składanych przez rodziców/prawnych opiekunów. 

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

8. Oddziały klasowe tworzy się biorąc pod uwagę:                                                                                               
- liczebność oddziałów -  do 31 uczniów, z zastrzeżeniem, iż gimnazjum pozostawia rezerwę wolnych miejsc uwzględniając ruch uczniów w ciągu roku szkolnego                                                       

- inne wskazania

9.Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się według następującego harmonogram             

a) zapisy dzieci do szkoły – od 01 marca  do 30 marca

b) złożenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświa dczenia o wynikach sprawdzianu do 1 lipca 2014
c) podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego – do 7 lipca

d) ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych klas – do 7 lipca

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,  zawierającej ich  imiona  i nazwiska. Listy te wywiesza się na tablicy ogłoszeń w holu głównym szkoły.         

11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji można wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

12. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni  od otrzymania odwołania.

13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno  się zakończyć do końca sierpnia.

14. Wymagana dokumentacja:                                                                                                                      
a) dzieci zamieszkałe w  rejonie Gimnazjum nr 2 w Rudnikach  -  Karta zgłoszenia dziecka do  klasy pierwszej
b) dzieci spoza obwodu - Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

15. W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie  rodzice/ opiekunowie  prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej  o miejscu realizacji przez dziecko  obowiązku szkolnego.                                              

Wygenerowano w sekund: 0.09
39,051,547 unikalnych wizyt