Zegar

Kalendarz

« Czerwiec 2022 »
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Przetłumacz stronę


WYPRAWKA SZKOLNA 2013

 INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU „WYPRAWKA SZKOLNA’’ 2013

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa edukacji narodowej  www.men.gov.pl zamieszczona została  Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 -„Wyprawka szkolna”

Z treści uchwały wynikają następujące zasady i warunki udzielania pomocy:

Pomoc w formie dofinansowania  zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014

1. Naukę w klasach:  I-III i V szkoły podstawowej, uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej,

2. Uczniom szkoły podstawowej , gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA POMOCY

Dla uczniów klas  pierwszych szkoły podstawowej dochód nie może przekroczyć:

539 zł netto  na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający  456 zł netto na osobę w rodzinie ( kryterium  z ustawy o pomocy społecznej)

Uczniowie niepełnosprawni ,  o których mowa w pkt.2 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego maja prawo ubiegać się o dofinansowanie bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W 2013 ROKU

▪  klasy  I   - III  -  kwoty 225 zł

▪  klasa  V szkoły podstawowej  -  do  kwoty  325  zł

▪  klasy II zasadniczej szkoły zawodowej  - do kwoty 390 zł

▪  klasy II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł

W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej , do 607 zł w gimnazjum.

Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony wniosek – (wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły).

2. Dokumenty potwierdzające dochód rodziny (netto) z miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku. W uzasadnionych przypadkach – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
3. W przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, lub zasiłku okresowego, wymagane jest zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
4. W przypadku gdy rodzina ucznia klasy I szkoły podstawowej lub klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, wymagane jest zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
5. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego do wniosku należy dołączyć uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy.
6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

7.Imienne dowody zakupu (faktura VAT, rachunek, paragon).

 

Wniosek o przyznanie pomocy rodzic  (prawny opiekun)  składa do  dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014  do dnia 15 września 2013r. (wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły).

Wygenerowano w sekund: 0.06
39,149,697 unikalnych wizyt