Zegar

Kalendarz

« Czerwiec 2022 »
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Przetłumacz stronę


REKRUTACJA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM

Regulamin rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 2 

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im Jana Pawła II

w Rudnikach na rok szkolny 2013/2014


§ 1

 

Termin rekrutacji do gimnazjum:

 

1.

Składanie  przez kandydatów do klas pierwszych gimnazjum kart zgłoszeń

do 29  marca 2013 r.

2.

Składanie poświadczonych za zgodność z oryginałem  kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu

28 czerwca 2013 r.

3.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum

03 lipca 2013 r.

o godz. 13:00

 

§ 2

 

  1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum – z urzędu, na podstawie:

a)      Kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b)      Kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w szkole podstawowej

 

  1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum (w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami) złożony w terminie określonym w pkt. 1 § 1 oraz po dostarczeniu dokumentów wymienionych w pkt. 2 § 1.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się do wyczerpania wolnych miejsc na podstawie poniższych kryteriów:

a)      ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

b)      uzyskanie wysokiego wyniku ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

c)      uzyskanie najwyższych ocen z przedmiotów język polski, język angielski, matematyka

d)     uzyskanie najwyższych ocen z zachowania,

e)      wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych.

 

§ 3

 

Dyrektor gimnazjum decyduje:

a)      o przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum,

b)      o przyjęciu do pierwszej klasy, w przypadku gdy uczeń powraca z zagranicy.

 

§ 4

 

  1. Zespoły klasowe tworzone są przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.
  2. W skład komisji wchodzą:

-  dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnikach jako przewodniczący – mgr K. Busz

-  członkowie komisji – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnikach – mgr A. Rydecka

-  pedagog szkolny- mgr M. Kolewińska- Kołdon

 

3.      Szkolna komisja rekrutacyjna:

         -    ustala listę przyjętych do szkoły,

         -    sporządza  protokół postępowania rekrutacyjnego,

4        Kryteriami tworzenia zespołów klas pierwszych są:

  1. wyrównanie szans edukacyjnych,
  2. wyrównany poziom edukacyjny wszystkich zespołów klasowych( średnia ocen uzyskanych w klasie VI oraz wynik sprawdzianu z OKE)
  3. wyrównana liczba dziewcząt i chłopców,

 

§ 5

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji i podanie informacji o wolnych miejscach w gimnazjum nastąpi dnia 03  lipca  2013  r. o godz. 13:00.

 

 § 6

 

Odwołania  od wyników rekrutacji należy składać pisemnie do dyrektora szkoły w terminie do 4 lipca  2013 r. z podaniem uzasadnienia.

Rozpatrzenie odwołań od wyników rekrutacji nastąpi 4 lipca 2013 r.

 

Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

 

Wygenerowano w sekund: 0.07
39,099,151 unikalnych wizyt